het NHI in 2016

In 2016 wordt er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten ten behoeve van de ontwikkeling en het beheer van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. In deze samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over het  uitwerken van de volgende ambitie:

  • in 2018 de beschikking te hebben over één consistente, samenhangende, gemeenschappelijke hydrologische toolbox. De toolbox dient te bestaan uit instrumenten waarmee in combinatie, op elk gewenst schaalniveau, nationaal en regionaal, voor heel Nederland hydrologische modellen gemaakt kunnen worden afhankelijk van de gewenste toepassing;
  • een dynamische koppeling tussen verschillende hydrologische deelgebieden, te weten grondwater, oppervlakte water, bodem-plant-atmosfeer en waterverdeling, te hebben;
  • via een Open source omgeving verkenningen, beleidsvoorbereiding en operationeel beheer uit te voeren;
  • de dynamische koppeling te verzorgen met een gemeenschappelijk instrumentarium voor de oppervlakte waterkwaliteit en ecologie;
  • te voorzien in gezamenlijk databeheer met consistente en afgestemde uitgangspunten ten behoeve van de hydrologische berekeningen;
  • een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de ontwikkeling en het beheer en onderhoud van het NHI vast te leggen.