NHI LHM

Het Landelijk Hydrologisch Model (voorheen Nationaal Hydrologisch Instrumentarium genoemd) is het geïntegreerd landsdekkende grond- en oppervlaktewater model van Nederland. Het instrumentarium is vanaf 2006 ontwikkeld vooor de ondersteuning van het landelijk beleid,, als opvolger van vroegere landelijke modellijnen voor de ministeries. Het nieuwe instrumentarium wordt ingezet voor diverse doeleinden, bijvoorbeeld voor het analyseren van de effecten van klimaatverandering op het Nederlandse watersysteem (Deltaprogramma / Delta beslissingen), de Kader Richtlijn Water en tijdens droogte voor advisering over de landelijke waterverdeling (Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling).

Een overzicht van de ontwikkeling van het LHM in de periode 2004-2014 is hier te downloaden 

Wat kan met het hydrologische model NHI LHM gedaan worden?

Het LHM berekent het regionale grondwaterstromingspatroon van Nederland voor het huidige klimaat en voor klimaatscenario’s. Het instrumentarium is gericht op de simulatie van gemiddelde en droge situaties. Met instrumentarium kunnen bijvoorbeeld grondwaterstanden, stijghoogten in diepere watervoerende pakketten, kwel- en wegzijgingsfluxen en de uitwisseling tussen het grond- en oppervlaktewater worden berekend. Daarnaast wordt de verdeling van oppervlaktewater berekend over het landelijke waterverdelingsnetwerk en over de verschillende regionale oppervlaktewateren in Nederland, zodat op regionaal en landelijk niveau de beschikbaarheid van oppervlaktewater in beeld kan worden gebracht. De modeluitvoer kan worden gebruikt als invoer voor andere modellen, bijvoorbeeld de berekende vochtgehalten in de bodem kunnen worden gebruikt voor de effecten op de landbouw en terrestrische natuur en als randvoorwaarden worden opgelegd aan waterkwaliteitsmodellen. Naast de waterbalans wordt ook de chloride balans bijgehouden in het grond- en oppervlaktewater. 

Waar is het LHM uit opgebouwd?

Het LHM is opgebouwd uit diverse gekoppelde modellen:

  1. MODFLOW voor de verzadigde zone (grondwater);
  2. MetaSWAP voor de onverzadigde zone -;
  3. MOZART voor het regionale oppervlaktewater;
  4. Distributiemodel (DM) voor het landelijke waterverdelingsnetwerk.

In het LHM is Nederland geschematiseerd in cellen van 250 x 250 meter en in de verticaal 7 modellagen voor de ondergrond en bodemcompartimenten in MetaSWAP. Voor het oppervlaktewater worden circa 8500 afwateringseenheden onderscheiden in MOZART die in connectie staan met circa 250 grotere regionale eenheden (districten) die gekoppeld zijn aan het landelijke waterverdelingsnetwerk in DM.

Het instrumentarium wordt aangestuurd met behulp van diverse tools, bijvoobeeld software voor versiebeheer, workflow-management en de aansturing en koppeling van de modellen. Dit betreft niet alleen koppeling tussen genoemde modelcomponenten, maar ook koppelingen met andere gerelateerde modellen, zoals het Landelijk Sobek Model (LSM), voor meer gedetailleerde berekeningen in het oppervlaktewater.

Het LHM is als instrumentarium voor iedere hydroloog in Nederland beschikbaar en wordt jaarlijks verbeterd. De data, software en rapportage worden beschikbaar gesteld via deze website. Gebruik van de tools is vrij maar vergt vaak nog wel ondersteuning in het gebruik. De komende tijd wordt gewerkt aan verdere ontsluiting van de data, software en tools.