Modelcodes

Al enkele jaren is er de behoefte om de oppervlaktewatermodules voor de landelijke toepassing van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium, het Landelijk Hydrologisch Model (LHM), te vervangen. De huidige modelcodes voor het oppervlaktewater in LHM, het Distributiemodel (DM) en MOZART, zijn verouderd en niet goed te onderhouden. De modelcodes worden alleen in het LHM gebruikt en de kennis over deze codes is allen bij enkele personen bij de kennisinstituten aanwezig.

De huidige modelcodes bieden weinig mogelijkheid om de simulatie van het oppervlaktewater te verbeteren en aan te sluiten bij andere softwareontwikkelingen, zoals Sobek3. Daardoor kan met de toegepaste modelconcepten in DM en MOZART het Nederlandse oppervlaktewater alleen sterk geschematiseerd worden doorgerekend. Het gevolg is dat de resultaten niet goed genoeg worden herkend door regionale waterbeheerders en de rekenresultaten op regionale schaal als onvoldoende nauwkeurig worden beschouwd, zoals de landelijke toepassingen voor de zoetwatervoorziening, het operationele waterbeheer door RWS en  landelijke waterkwaliteitsstudies.

De vervanging van de modelcodes DM en MOZART heeft consequenties voor de gereedschapskist NHI. De ambitie van het NHI is dat partijen in het Nederlandse waterbeheer gebruik maken van een gezamenlijke toolbox voor de modellering van het Nederlandse watersysteem en deze samen verder ontwikkelen en onderhouden. De nieuwe te selecteren modelcodes zullen daarom vanuit dit bredere NHI-perspectief worden beoordeeld.

In april 2016 is in opdracht van het programmateam een voorstudie gestart. De voorstudie is uitgewerkt door een combinatie van de kennisinstituten en marktpartijen, en heeft geleid tot het advies om MOZART en DM te vervangen door RTC-tools. De uitwerking daarvan is gestart in het najaar van 2017 en zal naar verwachting doorlopen tot eind 2018. De werkzaamheden worden uitgevoerd door vertegenwoordigers van kennisinstituten en marktpartijen. De voorgang van de ontwikkeling wordt gevolgd door  een begeleidingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van RWS, PBL en waterschappen. In 2017 zijn 3 ontwikkel(tussen)versies opgeleverd. De eerste versie (v1, maart 2017) bevat een grof landelijk netwerk. In de tweede ontwikkelversie (v2, augustus 2017) is de data uit het distributiemodel en MOZART overgezet naar de nieuwe software. In een derde heeft aanscherping van het model plaats, onder meer door opname van informatie uit het landelijk Sobek model. In 2018 wordt toegewerkt naar een eindversie, die eind 2018 onderdeel zal maken van het instrumentarium voor de berekeningen van waterkwaliteit. Hiervoor wordt onder meer gewerkt aan een goede aansluiting tussen RTC-tools en de KRW-verkenner.