Module oppervlaktewater

In het programma van wensen van het NHI is de ambitie uitgesproken om hydrologische toolbox te maken waarmee op elk gewenst schaalniveau modellen gemaakt kunnen worden. Om dit mogelijk te maken moeten data en tools op een eenduidige en flexibele manier worden ontsloten. Een belangrijke schakel voor de hydrologische modellering zijn de data voor het oppervlaktewater. Met de NHI module oppervlaktewater worden de benodigde gegevens van het oppervlaktewatersysteem op een eenduidige en reproduceerbare manier beschikbaar gemaakt voor het toepassen van verschillende modelconcepten.

In het voorjaar van 2016 is de eerste stap gerealiseerd: het definiëren van het datamodel van, en het opzetten van een workflow naar de hydrologische database voor oppervlaktewater. De in het waterbeheer gehanteerde gegevensstandaard DAMO is als basis gebruikt voor de definitie van het datamodel. Ten opzichte van DAMO is ten behoeve van de modellering van grondwater en oppervlaktewater een aantal aanpassingen verricht, zoals het toevoegen van sturingsinformatie. Het aangepaste datamodel wordt daarom ook wel "HYDAMO" genoemd.

NHI_fig1.png

De workflow is in figuur 1 weergegeven. Voor de NHI module oppervlaktewater wordt gebruik
gemaakt van open datastandaarden. Het datamodel is vertaald in een PostgreSQL database. Om
gegevens van bronhouders, waterschappen en Rijkswaterstaat, in de hydrologische database te
krijgen wordt GML als uitwisselformaat gebruikt. Ter controle van de data worden XSD-stylesheets
gebruikt. De conversie van brongegevens naar het uitwisselformaat en van de PostgreSQL database naar model invoerbestanden wordt uitgevoerd met behulp van ETL-tools (Extract, Transform en Load). FME en GeoKettle zijn voorbeelden van dergelijke ETL-tools.

Wat is er gerealiseerd?

 • Definitie van een datamodel t.b.v. hydrologische modellering. De werkversie (najaar 2017) is hier beschikbaar!
 • Definitie van een standaard hydrologische database voor oppervlaktewaterstelsels.
 • Een standaard uitwisselformaat voor het vullen van de hydrologische database.
 • Geautomatiseerde conversie van het standaard uitwisselformaat naar de hydrologische database.
 • De database is gevuld voor het pilotgebied van Waterschap de Dommel.en op basis van de bevindingen in dit gebied verder aangescherpt.
 • Voor dit pilotgebied is aangetoond dat uit de database modelinvoer voor grond- en oppervlaktewatermodellen kunnen worden afgeleid.
 • De ontwikkeling van de database wordt afgestemd met ontwikkelingen bij het Waterschapshuis, met name de ontwikkeling van de Centrale Distributie Laag (CDL).

Welke mogelijkheden biedt dit?

 • Modelgeneratoren voor het bouwen van hydraulische modellen en het topsysteem voor grondwatermodellen kunnen worden afgestemd op één standaard hydrologische database.
 • Alle waterschappen en Rijkswaterstaat kunnen gebruik maken van dezelfde modelgeneratoren als ze de standaard hydrologische database vullen met hun oppervlaktewatergegevens.
 • Oppervlaktewatergegevens ten behoeve van modellering kunnen eenvoudiger worden geactualiseerd, omdat er een gestructureerde workflow met eenduidige definities is.
 • Oppervlaktewatergegevens worden uitwisselbaar via (inter)nationale standaarden.
 • De kwaliteit van de oppervlaktewatergegevens kan landsdekkend inzichtelijk worden gemaakt.
 • Oppervlaktewatergegevens krijgen uiteindelijk een uniforme kwaliteit.
 • Het ontsluiten van een tijdlijn van databases, van historische databases (bijv. van voor herinrichting beek) tot databases voor toekomstige zichtjaren (bijv. op basis van toekomstscenario’s).
 • De basis voor een nationaal uitwisselmodel (UM Aquo) voor hydrologische gegevens.

Wat gaat er nog gebeuren? (stand van zaken najaar 2017)

 • In het najaar van 2017 zijn voorbereidingen gestart om in 2018 de database te vullen voor de rest van Nederland. De verwachting is dat in nauwe afstemming met de ontwikkeling van het CDL eind 2018 aanzienlijk meer gegevens voor het oppervlaktewater zijn ontsloten.

Voor partijen die zelf aan de slag willen met de database zijn hier een gebruikershandleiding en enkele bestanden te downloaden (versie voorjaar 2017;  in december 2017 wordt een update op basis van de ontwikkelingen in 2017 verwacht).